มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

 
1. นางสาวกรรณิการ์ โอฬาริ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7800
E-mail : kannigar_olari@hotmail.com

 
2. นางสาววัลลภา ชูเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7801
E-mail : wallapa4910@hotmail.com