มหาวิทยาลัยทักษิณ -->> l วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l ระบบสารสนเทศ l คณะ/หน่วยงาน


ค้นหา    
 กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
        กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ

 
1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7810
E-mail : tennis_00778@hotmail.com

 
2. นางสาวจงกล ปาลานุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7802
E-mail : Kage_ka@hotmail.com

 
3. นางสาวเกศนี ตังคะมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร : 7801
E-mail : kasanee_tung@hotmail.com