Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: เคมี-ชีวะ-ฟิสิกส์


รหัสสินค้า 9789749993057
หลักเคมีทั่วไป เล่ม 1
ราคาปกติ 220 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 209 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749965559
เคมี
ราคาปกติ 520 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 494 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 978970325260
เคมีทั่วไป 1
ราคาปกติ 550 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 522.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 97897499655573
เคมี 2
ราคาปกติ 340 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 323 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749940716
จุลชีววิทยาทั่วไป
ราคาปกติ 320 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 304 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789740322139
ชีววิทยา 1
ราคาปกติ 220 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 209 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789741324538
ชีวเคมี
ราคาปกติ 370 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 351.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749223550
เคมี
ราคาปกติ 260 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 247 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 978974521730
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1
ราคาปกติ 260 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 247 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789741355921
เคมี 2
ราคาปกติ 395 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 375.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749393284
ชีววิทยา 2
ราคาปกติ 399 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 379.05 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789747799804
สนุกกับโมเลกุล
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996