Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: คณิตศาสตร์-สถิติ-การวิจัย


รหัสสินค้า 9789740328766
พื้นฐานแมทแลบ Matlab fundamentals
ราคาปกติ 271 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 257.45 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789741329946
แคลคูลัส 1
ราคาปกติ 195 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 185.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789749940983
แคลคูลัส 2
ราคาปกติ 175 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 166.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789748349701
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราคาปกติ 250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 237.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996