Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: ตำราวิชาการของมหาลัยทักษิณ


รหัสสินค้า 9744510803001
เคมีชีวอนินทรีย์
ราคาปกติ 160 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 152 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510862001
รหัสชุมชน พิมพ์ 2
ราคาปกติ 115 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 109.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511508001
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ราคาปกติ 210 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 199.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511656001
กลศาสตร์ 1
ราคาปกติ 350 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 332.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510854002
เคมีอนินทรีย์ พิมพ์ 2
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511567003
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ราคาปกติ 200 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 190 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511443006
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิมพ์ ครั้งที่ 2
ราคาปกติ 280 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 266 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511753002
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ราคาปกติ 275 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 261.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9745963666003
การแนะแนวเบื้องต้น พิมพ์ 3
ราคาปกติ 220 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 209 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9789744510716
การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี
ราคาปกติ 150 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 142.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511761002
วิวัฒนาการแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
ราคาปกติ 350 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 332.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510331003
การวิจัยดำเนินการ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ พิมพ์ 3
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511494002
สุขภาพจิต พิมพ์ 2
ราคาปกติ 265 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 251.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511591001
ความคิดทางประวัติศาสตร์และวิธีวิทยาวิจัย
ราคาปกติ 215 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 204.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510439004
จุลชีววิทยาทางอาหาร พิมพ์ 4
ราคาปกติ 355 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 337.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510536003
พื้นฐานอารยธรรมไทย พิมพ์ 3 ฉบับปรับปรุง
ราคาปกติ 230 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 218.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511613001
เรียนภาษามลายูถิ่นด้วยนิทาน
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510625003
เคมีวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงปริมาณ) พิมพ์ 3
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511583001
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ราคาปกติ 250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 237.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510102005
จิตวิทยาการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 5
ราคาปกติ 200 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 190 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510846
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ราคาปกติ 130 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 123.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510668
การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว
ราคาปกติ 260 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 247 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9745963542
กลุ่มสัมพันธ์สำหรับการฝึกอบรม พิมพ์ 5
ราคาปกติ 195 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 185.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510047004
จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมนา พิมพ์ 4 ฉบับปรับปรุง
ราคาปกติ 350 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 332.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511788001
กฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์
ราคาปกติ 320 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 304 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510811
ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
ราคาปกติ 140 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 133 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510587
พีชคณิตนามธรรม
ราคาปกติ 140 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 133 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510633
พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น
ราคาปกติ 115 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 109.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510749
ปฏิบัตการนิเวศวิทยา
ราคาปกติ 100 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 95 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511958001
การตลาดบริการ
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744512067001
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี:แนวคิดและการประยุกต์กับ Visual Basic
ราคาปกติ 240 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 228 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511508002
การจัดเชิงกลยุทร์
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511834001
จริยธรรมทางธุรกิจ
ราคาปกติ 280 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 266 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511877001
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511885001
การเงินและการธนาคาร
ราคาปกติ 360 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 342 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511915001
ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996