Untitled Document
      ค้นหา จาก
Untitled Document
 
 Link ภายในหน่วยงาน
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ระบบสารบรรณ
 ระบบสารสนเทศ
   ระบบงานทะเีบียน
   ตรวจสอบ E - Mail
 Link ทั่วไป
   ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย
   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
  เกษตรศาสตร์
   Thai Amazon
   เอเชียบุ๊ค
   ร้านนายอินทร์
   เดอะบุ๊คเชสท์
   ร้านซีเอ็ด
   นานมีบุ๊คส์
 
 


  หนังสือหมวด :: ตำราวิชาการของมหาลัยทักษิณ 2


รหัสสินค้า 9744511583001
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ราคาปกติ 250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 237.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510668002
การวิจัยทางจิตวิทยาการแนะแนว พิมพ์ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510935004
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ราคาปกติ 245 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 232.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511664001
เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน
ราคาปกติ 160 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 152 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744516399003
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
ราคาปกติ 160 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 152 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511338003
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ พิมพ์ 3
ราคาปกติ 240 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 228 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744512083001
คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511028005
หลักการจัดการ
ราคาปกติ 270 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 256.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744512008001
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคาปกติ 345 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 327.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9784511834002
จริยธรรมทางธุรกิจ
ราคาปกติ 280 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 266 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511567003
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ราคาปกติ 250 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 237.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511877002
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ราคาปกติ 295 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 280.25 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510625004
เคมีวิเคราะห์(การวิเคราะเชิงปริมาณ)
ราคาปกติ 280 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 266 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511907001
การปฏิบัติการเคมีวิเคราะหืเบื้องต้น
ราคาปกติ 300 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 285 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744510439005
จุลชีววิทยาทางอาหาร
ราคาปกติ 390 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 370.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744511923001
ชุมชน
ราคาปกติ 350 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 332.5 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า 9744512032001
วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข
ราคาปกติ 325 บาืท ลด 5%  
ราคาลด 308.75 บาท   หยิบใส่ตะกร้า..
:: รายละเอียดหนังสือ

Untitled Document
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร : 074-443996