คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 จุลสารคณะฯ  
อ่านทั้งหมด...     
 
ประกาศ ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และการจัดการการค้าปลีก ชั้นปีที่ 4 ทุกคน(ทั้งภาคปกติและส...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2018...
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมอบรมในห้วข้อการทำค่าจ้างเงินเดือนและสิ่งที่ควรทราบ...
ประกาศ กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคเรีย...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561...
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียน 2-2560...
ขอเชิญนิสิตสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมมะ...
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Bublin) ปร...
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560...
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 

      พฤษภาคม 2561      
       
อาพฤ
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
2021 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112