คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ต้องการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูล
 
     
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ต้องการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลสถานที่การฝึกสหกิจศึกษาหรือประสบกาณ์วิชาชีพ และข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561