คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
 
     
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

*** ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาเรื่องค่าระดับขั้น ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายในวันพฤหัสบดีที่  9 สิงหาคม  2561  เวลา  12.00  น. ***

==> LINK1 <== หรือ ==> LINK2 <==