คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการฝึกทักษะปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ
 
     
Description:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการฝึกทักษะปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 216-217 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ