คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารและบุคลากรพบผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาตและอาคารเรียนเอนกประสงค์ 15