คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 
     
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ให้ยื่นเอกสารขอออกฝึกภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
โดยนิสิตที่ไม่ยื่นภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะออกฝึก
ทั้งนี้ให้ศึกษาข้อมูลจากแนวปฏิบัติดังเอกสารแนบ