คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 
     
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรื่อง ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ SMEs เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมปาริชาติ