คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
 
     
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยทางการบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้อง 222-225 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ