คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
 
     
แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาที่ตกค้างในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
**เพื่อจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน **
ให้นิสิตดำเนินการทำบันทึกขอเปิดรายวิชา ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯจัดไว้ให้
และให้ทำการยื่นบันทึก ส่งให้ คุณศชฎามิษา ณ ห้องสำนักงาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 
เพื่อนำบันทึกข้อความของนิสิตไปพิจารณาการเปิดรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อนต่อไป

หมายเหตุ : นิสิตต้องแนบผลการตรวจสอบจบทั้งหลักสูตร
ที่แจงรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรทุกรายวิชามาด้วย

อาจารย์ จิราพร คงรอด
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ