คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.61 ถึงวันที่ 18 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ!!! ขอให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555 รหัส 55-59 ที่ยังตกค้างในรายวิชาตามแผนในชั้นปีที่ 1-2 แจ้งความประสงค์
 
     
ประกาศ!!! ขอให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555 รหัส 55-59
ที่ยังตกค้างในรายวิชาตามแผนในชั้นปีที่ 1-2
แจ้งความประสงค์เรียนรายวิชาดังกล่าวในภาคฤดูร้อน 3-2560
เนื่องจากจะไม่มีการเปิดรายวิชาดังกล่าวเปิดสอนในปีการศึกษา 2561
โดยแจ้งชื่อได้ที่คุณศชฎามิษา(พี่บี) ห้องสำนักงาน คณะฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561