คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบรายละเอียด วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติผิดกฎหมาย