คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
 
     
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561

กรอกข้อมูล