คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ECBA รวมใจ อนุรักษ์ประเพณีไทย และสร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยกิจกรรม 5 ส
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการ ECBA รวมใจ อนุรักษ์ประเพณีไทย และสร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่้อเสริมสร้างและปลูกฝังวิถีชีวิตของนิสิตและบุคลากรด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรตามประเพณีศาสนาพุทธ  เสริมสิริมงคลของนิสิตและบุคลากร และให้นิสิตและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน