คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 
     
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

*** ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาเรื่องค่าระดับขั้น ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายในวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน  2561  เวลา  16.00  น. ***

==> LINK1 <== หรือ ==> LINK2 <==