คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Stakeholder สัมพันธ์ : โมเดิร์นเทรดพบศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ
 
     
หลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ "Stakeholder สัมพันธ์: โมเดิร์นเทรดพบศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ" เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 216 และ 217 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการรับนิสิตของหลักสูตรเข้าฝึกภาคปฏิบัติ หรือ Work Based Learning: WBL โดยได้รับความร่วมมือจากหลายสถานประกอบการ เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด // บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด //เครือของบริษัท ท็อปโกลฟ จำกัด// และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวันดังกล่าวได้เข้าร่วมชี้แจงและสัมภาษณ์นิสิตที่สนใจเข้าฝึก WBL ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน