คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Capital Market Trends & Innovation for Digital Era
 
     
คณบดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Capital Market Trends & Innovation for Digital Era ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านตลาดทุนให้แก่คณาจารย์สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย