คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีความสุข
 
     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประชุมสัมมนาจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ แผนงบประมาณฯ ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Happy Workplace