คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
     
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
จุลสารคณะฯ
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
ทำเนียบคณบดี
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
เว็บไซต์เดิม
 
เกี่ยวกับคณะฯ กลับหน้าหลัก
    ผู้บริหารและบุคลากร  
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
--- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
--- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
--- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
--- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
--- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
--- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์พิเศษ
บุคลากรสำนักงานคณะฯ
-->  page 1