คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
จุลสารคณะฯ
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
ติดต่อคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
เว็บไซต์เดิม
 
เกี่ยวกับคณะฯ กลับหน้าหลัก
    ผู้บริหารและบุคลากร  
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์พิเศษ
บุคลากรสำนักงานคณะฯ
-->  page 1