คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
 
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
จุลสารคณะฯ
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
ทำเนียบคณบดี
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
เว็บไซต์เดิม
 
ทำเนียบคณบดี กลับหน้าหลัก

   
ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2546 - 2552
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2552 - 2556
   
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2556 - 2560
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน