คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
 
 
บริการข้อมูล(สำหรับนิสิต)
ระบบงานทะเบียน
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์ม


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาการบัญชี


สถานที่ฝึกวิชาชีพ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สถานที่ฝึกงาน - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

*** กรอกข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ***

@ วิชาเอกประกอบการและการจัดการ @ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก