คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  
 
 
บริการข้อมูล(สำหรับบุคลากร)
สารสนเทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบจองห้อง
ระบบตรวจสอบงบประมาณ
ระบบ ECBA ownCloud
ระบบติดตามงานวิจัย
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลับหน้าหลัก


งานบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานการเงิน
งานพัสดุ
งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ การเสนอและขออนุมัติโครงการ การรายงานและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เรื่องอื่นๆ