มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม Innovative Startup
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า วศ มศว ม.ทักษิณ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของศิษย์เก่า
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ต้องการออกฝึกสหกิจศึกษา และประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูล
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมการประกวดแผนรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศ ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และการจัดการการค้าปลีก ชั้นปีที่ 4 ทุกคน(ทั้งภาคปกติและสมทบ) ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2018
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมอบรมในห้วข้อการทำค่าจ้างเงินเดือนและสิ่งที่ควรทราบ
ประกาศ กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียน 2-2560
ขอเชิญนิสิตสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมมะ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Bublin) ประจำปีการศึกษา 2561
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560


หน้าที่ :