มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Bublin) ประจำปีการศึกษา 2561
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560
ประกาศ!!! ขอให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555 รหัส 55-59 ที่ยังตกค้างในรายวิชาตามแผนในชั้นปีที่ 1-2 แจ้งความประสงค์
แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตอบแบบสอบถาม (ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2561)
โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง การตลาด, การประกอบการและการจัดการ,การจัดการการค้าปลีก ทุกคน เข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการเเข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ครั้งที่ 16
ขอเชิิญนิสิตเข้าร่วมการประกวด MOTOR EXPO DANCE TEAM CONTEST 2017 รุ่นอายุ 15-22 ปี
ข่าวดี !!! ซื้อน้ำที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ถ้านำแก้วไปใส่น้ำ ได้รับส่วนลดทันที 2 บาท
ให้นิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่ออกฝึกภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Work Based Learning : WBL) ในภาคเรียนที่ 1/2560 กรอกข้อมูล
ให้นิสิตผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ 2560
แจ้งนิสิตค้างชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560 ให้รีบดำเนินการโดยด่วน
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
ขยายเวลายื่นเอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ


หน้าที่ :