มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศ ให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และการจัดการการค้าปลีก ชั้นปีที่ 4 ทุกคน(ทั้งภาคปกติและสมทบ) ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ SEED 2018
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมอบรมในห้วข้อการทำค่าจ้างเงินเดือนและสิ่งที่ควรทราบ
ประกาศ กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร็จการศึกษา วันอนุมัติปริญญา และวันรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียน 2-2560
ขอเชิญนิสิตสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบโครงการตอบปัญหาธรรมมะ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Bublin) ประจำปีการศึกษา 2561
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ให้นิสิตหลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการนิเทศ WBL
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560
ประกาศ!!! ขอให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555 รหัส 55-59 ที่ยังตกค้างในรายวิชาตามแผนในชั้นปีที่ 1-2 แจ้งความประสงค์
แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน
ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตอบแบบสอบถาม (ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2561)
โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 27
ประกาศค่าระดับขั้นแบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2018-2019 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสุตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง การตลาด, การประกอบการและการจัดการ,การจัดการการค้าปลีก ทุกคน เข้าร่วมโครงการ


หน้าที่ :