มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ SEED
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ และติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณบดีเข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 อ.ละงู จ.สตูล
โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด
โครงการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีความสุข
คณบดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Capital Market Trends & Innovation for Digital Era
โครงการ Stakeholder สัมพันธ์ : โมเดิร์นเทรดพบศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ
คณบดีเข้าร่วมโครงการ 4th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Royal Thai Consulate-General, Penang, Malaysia
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Malaysian Economy and Culture
โครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม
โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์: Social Work
คณบดีเข้าร่วมเปิดงาน นัดพบแรงงานสงขลา TSU Job Fair 2018
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกงานปีการศึกษา 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต บธ.บ.(การประกอบการและการจัดการ) ปี 2560
โครงการสัมมนาหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านบัญชีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 8


หน้าที่ :