มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัยทางการตลาด
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทำกิจกรรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ของนิสิต (English for Economics at Ban Kuan Kob School)
คณบดีและรองคณบดีเข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
แนะแนวการศึกษาระดับ ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern trade) จัดโครงการ “Smart SPSS for Speedy Analysis : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน”
ผู้บริหารและทีมงานของบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) มามอบของขวัญปีใหม่แด่อธิการบดี และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
แนะแนวการศึกษาระดับ ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชน ชุมชนเกาะยอ จ.สงขลา
นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด:การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการนิสิตการตลาดศึกษาดูงาน "การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ OTOP นวัตวิถี อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา"
นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด: การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทพา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดพังกก อ.สทิ้งพระ จ.สงขลา
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย
แนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1


หน้าที่ :