มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณบดีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560
โครงการปักษ์ใต้บ้านเรา
โครงการรู้เขารู้เราศิลปวัฒนธรรม : ชนเผ่าต่างๆของประเทศใน AEC
โครงการ ECBA รวมใจ อนุรักษ์ประเพณีไทย และสร้างความสุขที่ยั่งยืนด้วยกิจกรรม 5 ส
โครงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
โครงการอธิการบดีพบประชาคม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วง
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนการทำวิจัยและการระดมสมองนิสิตสาขาวิชาการตลาดเพื่อให้ได้หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตรกรรมในภาคใต้
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรการประกอบการและการจัดการที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560
โครงการการจัดการการค้าปลีกร่วมสมัย : นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน 0 บาท
โครงการเตรียมความพร้อมนักการตลาดรุ่นเยาว์สู่ตลาดแรงงาน : ทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการเส้นทางอาชีพกับซีพีออลล์
สมาคมจิตอาสาและองค์กรจิตอาสาจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เข้าศึกษาดูงานที่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหาธุรกิจ
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการ EC.B.A. ใส่ใจวัฒนธรรมครั้งที่ 3
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ –English at Work ครั้งที่ 3
โครงการ Smart Excel for Smoother Work
โครงการ Sustainable Agriculture Field Survey ณ ศูนย์เรียนรู้ สวนปลักหว้า อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โครงการ เส้นทางสู่นักธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


หน้าที่ :