มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2561
โครงการ การสื่อสารปรัชญาการจัดการการศึกษา
งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
สาขาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกงานสาขาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการนักการตลาดรุ่นเยาว์ก้าวสู่ AEC
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการฝึกทักษะปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรฯ
โครงการ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Financial service marketing
สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการ อบรมน้ำหมักชีวภาพ สู่เกษตรกรและเยาวชน
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ในหัวข้อ Research in Agribusiness in Thailand
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยโดราโดส (UFGD)
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้บรรยายพิเศษให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ Thai Economy: Tourism and Sociocultural Aspects in the Disruptive World Economy
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ Thai Economy: Tourism and Sociocultural Aspects in the Disruptive World Economy
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Tackling business research challenges with mixed qualitative data analysis techniques
โครงการยิ้มนี้ที่สร้างสุข สู่บ้านพักคนชรา
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้


หน้าที่ :