มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง l   ENG
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ : คืนสู่เหย้าชาว ECBA & 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในโครงการ CSR Creative Green Event
โครงการร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ
โครงการ Grab Campus Challenge 2018
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
โครงการสร้างภาพอย่างไรให้โดนใจนักช้อปออนไลน์
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกภาคปฏิบัติ (WBL) สำหรับนิสิตหลักสูตรต่อเนื่อง
โครงการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และการพัฒนาทักษะการปรับตัวทางสังคมแก่นิสิตใหม่
นิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานธุรกิจโรงภาพยนตร์
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตของนิสิตเศรษฐศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561
คณาจารย์และนิสิตจาก Universiti Teknologi Petronas (UTP) เข้าพบผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ECBA สืบสานวัฒนธรรมไทย
โครงการอบรมสื่อเพื่อการนำเสนอ
โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : การสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : ลักษณะบัณฑิตที่นายจ้างคาดหวังและการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
โครงการพัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงวิชาการ สำหรับการเขียนตอบข้อสอบแบบอัตนัย
โครงการ MT พี่สอนน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย
โครงการ How social media fulfill lifelong learning skill
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS และการแปลผลสำหรับงานวิจัย


หน้าที่ :