<< กลับ :: สภามหาวิทยาลัยทักษิณ >>
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2548-2552
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2546-2548
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2544-2546
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2542-2544
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2540-2542
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา (นายกสภามหาวิทยาลัย)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย)
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2539
อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
คำสั่ง
ข้อบังคับ
-->  page 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่าง ๆ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ม.ทักษิณ (ออกโดยอธิการบดี)
เรื่องน่ารู้
กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ปฎิทิน+แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม
ขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญากิตติมศักดิ์
 

      ตุลาคม 2562      
       
อาพฤ
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1314 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112

Username
Password
 
 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
140 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7444-3992 โทรสาร 0-7444-3993