สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
กลับ 
*** ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบจองยานพาหนะ/ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  Username : Password :

แจ้งผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2554เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ เมื่อวันที่