สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
กลับ 
*** ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบจองยานพาหนะ/ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  Username : Password :

แจ้งผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ   ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
วาระที่ เรื่อง/รายละเอียด ส่งผลการดำเนินงาน