สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
กลับ 
*** ใช้ Username และ Password เดียวกับระบบจองยานพาหนะ/ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  Username : Password :

   ครั้งที่ เมื่อวันที่
วาระที่ เรื่อง/รายละเอียด ส่งผลการดำเนินงาน