.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลพื้นฐานคณะ
ชื่อคณะ
ปรัชญา
ปณิธาน
ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สีประจำคณะ
ติดต่อสื่อสารองค์กร
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะ กลับหน้าหลัก
        พันธกิจ  

๑. ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ รองรับ

ความต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามอัต 

ลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้าง 

ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

๓. ดำเนินการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นส่วน 

หนึ่งของสังคม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์ 

โดยเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และการเพิ่มคุณค่าด้วยการ 

พัฒนา 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคคลากรและนิสิต 

๖. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นผู้นำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ให้เป็นที่ยอมรับในภาคใต้ ประเทศและประชาคมอาเซียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104