.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลพื้นฐานคณะ
ชื่อคณะ
ปรัชญา
ปณิธาน
ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
สีประจำคณะ
ติดต่อสื่อสารองค์กร
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะ กลับหน้าหลัก
        ติดต่อสื่อสารองค์กร  
 ที่ตั้ง ๑๔๐ อาคาร ๑๓ หมู่ที่ ๔ ถ. กาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๐๔

  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘ ๑๗๖๖ ๘๕๘๖ 

 โทรสาร ๐ ๗๔๔ ๓๙๒

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104