.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ
ที่มา
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กลับหน้าหลัก
        ชื่อโครงการ  
 โครงการธนาคารนิสิตจิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104