.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ
ที่มา
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กลับหน้าหลัก
        ที่มา  
 หลักการและเหตุผล

พระ          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และ มาตรา ๘ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้ 

“มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตรใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มาตรา ๗ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 

เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” 

และรัฐโดยสภาการศึกษาได้กำหนดความสำคัญของการจัดการศึกษา คือ “การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยเด็กด้วยการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึงพาตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ แผนพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) จึงกำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และกำหนดได้ให้ความสำคัญยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ โดยยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวก และเชิงลบ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ไว้ ๓ ด้าน คือ 

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

ด้านการสร้างมาตรฐานและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษาต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คณะกรรมการการศึกษากำหนดและครอบคลุม ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเรียกว่า “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามแนวทางของประเทศที่กำหนดไว้ และให้บัณฑิตมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเป็นส่วนงานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ดังปรัชญาและปณิธาน ดังนี้ 

“ปรัชญา : ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนามนุษย์และสังคม

ปณิธาน : รู้สื่อสาร มองการณ์ไกล ใฝ่ศึกษา นำวิชาการประสานการพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าให้มนุษย์และสังคม” 

จึงเห็นสมควรจัดโครงการจัดตั้งธนาคารนิสิตจิตอาสา ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ บ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลกได้อย่างมั่นใจและมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออมทรัพย์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104