.: สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ :. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ
ที่มา
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กลับหน้าหลัก
        วัตถุประสงค์  
๑) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอาสาสมัครของนิสิตและบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓) สร้างพื้นที่การทำงานอาสาสมัครและพัฒนาเครือข่ายผู้ทำงานอาสาสมัครในพื้นที่และนอกพื้นที่
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนิสิตและบุคลากรและชุมชน 
 


 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel : 66-74-317600 ต่อ 1104